ناشناس:

چه خبر مهمي واقعا كه مشكل مملكت همين بود حل شد...