بدون نام:

معاون محترم اجناس رو رایگان براش می اورند. یا اینکه معنر تورم رو نفهمیده. وقتی همه چیز چند برابر شده تورم چطور اومده پایین؟ اقایان مدبر الکی خوش. به گور باباتون اگه دفعه بعد رای بیارید. اینا فکر می کنن اصلاح طلب ها به روحانی رای دادندو عوضی ها من و میلیونها نفر مثل من به روحانی رای دادیم که دیگه نمی دیم.