جشن ملی:

لواش چند تا مرد اسیا دارید که بهتون اعتبار بده