بدون نام:

پژاک حروم زاده قاتل صدها نيروي نظامي ايران . همونا که توي کوهستان با قاچاق مواد مخدر و کالا و قتل و جنايات فروش دخترا و ارتباط نا مشروع بين نيروهاشون روزگار ميگذرانند .اينا لقمه حلال نخوردن