محمد:

فكر نمي كنم فرقه اي مسخره تر از اينا تو دنيا وجود داشته باشه