ششليك :

اصلا كف زدنها نشانه تاييد طارمي بود اس تف لال بيشتر از حق لطف ديده بود