جناب خان:

عربستان کوکا فوضولی کردی بیام براات بیام وسط این سایت بپوکونموت بیام ببافومت هرچی تو خودت داشته باشی برای خودت هیچی نیستی ........