بدون نام:

خوب اگه میشه عملکرد این انقلاب اسلامی خودتان در مورد مقابله وهابیت را هم بنویسید