به دنبال صلح:

ای کاش دولت ما کمر ببنده به تولید داخلی و محصولات خوبی تولید کنه و صادر کنه تا دیگه اینا نتونن صادرات ما رو محدود به این جور اجناس پست و کم ارزش بدونن