بدون نام:

(مجی )ادم عارش میشه جواب بیسوادی چون تو را بده وبا [...] چون تو کل کل کنه چون معلومه خیلی شوتی!!! ولی باید بگم اخه [...] کی نقد را ول میکنه نسیه را میچسبه؟؟ الان افسی حمومی هر بازی با کمک داور که صدای خود ابی ها هم در اومده مثل قربانی ومرفاوی .. امتیاز گرفته بعد جمشیدیان از گذشته حرف بزنه که اصلا در سپاهان نبوده.؟یا اون سال پرسپولیس با کسر 6 امتیاز قهرمان شده [...] ..اخه این حرف میزنی؟حالیت نیست بگو [...] ولی به شعور دیگران توهین نکن.