سبا:

روحانی که نان امام زمان عج را می خورد و به او خیانت اینگونه می کند بسیار بدبخت است