بدون نام:

یا شما نمی دونید کاهش شدید قیمت یعنی چی یا اصلان مفهوم کاهش رو نمی دوند ماشین 108 میلیونی 105 میلیون شه کاهش شدید نیست