ح- ز:

آرش جان اول املا فارسي را ياد بگير بعد نظر بده
بر ضد شما