بدون نام:

دهاتی بودن بهتر از یه بچه سوسول بی شعور شهریه از دست شماها فرار کرد رفت