من یک ایرانی هستم:

تقریبا یک ماه پیش بود که خلیفه ی پشم الدینشان داشت از رژه ی ارتش عمودیش!!!! سان میدید حالا باید بره از ارتش!! افقیش سان ببینه!!!هر ایرانی اگه یک خدو( آب دهان, تف) بندازه اماراتی ها زیر خدوی ایرانی خفه میشن, نیازی به گلوله ندارن این تانکرهای فاظلاب متحرک.