نیلی :

بیچاره این کیسه کشا که دست به چه کارایی میزنن . یکی نیست بگه که هشت هیچم مثل همون مدرک تحصیلیه آقایونه بیچاره های عقده ای که عدد 66666666666666666 بدجوری رو مخشونه ولی حقیقت تلخه آقایون میفهمید 6 هیچ حقیقته نه مثل جوک هشت هیچ شما کیسه کشا 6 هیچ واقعیته مثل 10-10-3 میفهمید واقعیتیه که باید قبول کنید و تا آخر عمر کیسه همراهتون باشه که شما 6666666666666تا از سرورتون خوردید