رضا:

اگه لباس تنگ و بدن نما نباشه چه اشکالی داره.خیابونا که متاسفانه پر شده از خانومای بدن نما با وضع افتضاح.اینم اگه پوشش و لباس مناسب باشه مشکلی به وجود نمیاد بنظرم.همونطور که اوضاع خیابونا مشکلی بوجود نیاورده!!!