بدون نام:

انشالله خوشبخت بشی و کور بشه چشم هر کی نمیتونه ببینه