نیما:

من از نزدیک نویدکیا را میبینم ومیشناسم بعید بدونم این کار رابکنه!!
ی اعتراضی نسبت به زمین های شرکت فولاد داشته که این هم بحثش اینقدر داغ نبوده که نویدکیا را سرخ پوش منه!!