سعید:

میگم خوب وام ازدواج موقت هم بدن با بازپرداخت 4 ساله فقط زود بگن کجا ثبت نام میکنن ما از شب قبل بریم نوبت بگیریم ... مشکل ازدواج هم حل شد !!!خهخهخه