بدون نام:

احتمالا با این پول می شه برای حد اقل 10 تا جوون کار ایجاد کرد