زینب:

خیلی خوشحال شدم واقعا که تواین زمینه الگوی خوبی از جدتون گرفتید