سوزن:

باید دید نظر طرفهای مقابل درمورد این حرکت چیه؟؟؟؟!!!!!!!!!!!