بدون نام:

بر فرض که شکایت کنن چطور می تونن ادعاشونو ثابت کنن ؟؟