؟:

وقتی رئیس جمهورروسیه گفت خیلی ازاعضاء گروه بیست به داعش کمک میکنن
گربه ها هم فهمیدن که اینادارن توی مسائل دنیامٍثلا"صلح درسوریه موش میدوونن، اومدن بللکه سهمی گیرشون بیاد