جابر :

زور به قبرت بباره ! چه کارکردی ؟ این همه ثروت ؟ آفرین بر غیور مردان عربستان ؟ چه میکنه این ثروت !!