الیاسی فر:

اولاند می گوید جهان باید جمع شد ه تروربستها را در سوریه نا بود کنیم -یعنی سوریه را با نام داعش به خاک خون بکشند- نابودی تروریسم درست است اما اولاند اول باید مشخص کند کدام کسان کدام کشورها هامی تروریست بوده بعد ادعا کندجهان جمع شوید با تروریستها مبارزه کنید