چرا نمی پرسید:

عامل دین گریزی عملکرد بخشی از مسئولان نظام و اقازاده و نور چشمیها و امثال ب.ز. می باشد.ر استی بابک زنجانی من 22 میلیارد یورو ثروت دارم!!از کجا آورد این آدمیکه یک روزی آدامس فروش بود؟!