علی جباری:

اقایون لنگی دقت کنید

غمگینم مثل سوشا مکانی که در هر زمان و مکان گل به خودی میزنه و هر کی بهش تعارف کنه بهش گل میزنه و تیمش نهم جدوله با ارفاق خخخخخخخخخ