علی جباری:

بازیکنای لنگ اگه عرضه داشتن و آبی ازشون گرم میشد که تیمشون ته جدول ته دیگ نبود خخخخخخخخخخ