بدون نام:

به نام خداوند بخشنده مهربان
امثال من حتی لیاقت و توانایی تفکر درباره همچین انسان والایی را نداریم