سلام:

سلام
با یک دست ندادن
کلی مشهور شدی
ولی اگر دست میدادی
فرداش باید میرفتی حساب کتاب
وسوال جواب
فقط این بانوی یونانی احتمالا خیلی کم آورده
باخودش گفته
چرا؟