بدون نام:

چطور این حرف هارو بازیگرای کشف حجاب کرده زدن کسی تحویل نگرفت و همه گفتن توطعه ست ولی حالا.....