بدون نام:

رونالدو و نامزد جدیدش!
انگار ماشینش رو عوض کرده!
عجب دنیای پوچی دارن به خدا