بی عقل:

خوانندگی مشکل داره در ایران ولی اختلاس نه!!