صمد:

حتما" دست سازمان منافقین کهدر بمب گذاری و امسال آن استاد هستند و در فرانسه ساکنند در کار است حقیق کنید