بدون نام:

کاش خودش رو لو نمی داد ما ( شیعه ) بشدت نیاز داشتیم به همچین آدمایی که بتونند تو دل بی دینی (اسلام ستیزی) و استکبار نفوذ کنند و با سلاح خودشون حسابشون رو برسند واقعا موقعیت خوبی داشت من خودم آرزومه قدرت داشته باشم تا از دین خدا محافظت کنم ، حیف. روحش شاد