بدون نام:

واقعا متاسفم هر روز با یکی
واقعا از زندگی چی حالیشه؟