علی عرب زبان:

بله برادر ! وقتی عربی از خوزستان با لباس عربی وارد مجلس میشه برخورد می کنن و می گویند جو سازیه. ولی یک برنامه طنز رو اینچنین برخورد سیاسی میکنند این تبعیض نیست؟.... اقوام فارس و بختیاری بودند که کشور ایران را متعالی ساخته و می کنند اینها را جلویشان را بگیرید شاید چون فکر می کنند بسیار سیاستمداران امروزی ترک زبانند ایران از آن آنهاست. کاری نکنید که باعث جریحه دار شدن دیگر اقوام ایرانی شوید ..... .بارها و بارها در برنامه های طنز با دیگر لحجه های اقوام ایرانی حرف زده اند و کسی اعتراضی نکرده ......ومسئله مسخره ای در برنامه کودک را به مجلس ببرند.هر کس این مسئله را شنیده جز خنده بر تفکر این قوم هیچ نگفته .لطفا منتشر کنید.....