بدون نام:

الحق که راست گفتی حریف پرسپولیس فقط و فقط مالدیو و یا گوام میتونه باشه کیروش جایگاه واقعی قرمزها را خوب به ایران و جهان نشان داد