جاسم :

خدا قوت . اجرکم عنداله . اگر همیشه به یادتان نیستیم ولی با یادآوری این رشادتها به شما درود میفرستیم و دعاگویتان هستیم .