نیما:

مدیرترسو و تشکل خودسر!
رییس دانشگاه از ترس خودسری وخودخواهی بسیج این کاررا کرده!