الا:

من هم دانشجوی علوم و تحقیقاتم
خوب توی علوم و تحقیقات بالاخره بچه های بسیج دوست داشتند یک کاری بکنن
مجوز می دادن و مسکوت نمیذاشتن
چی می شد؟
همین بسیجیها حتی تا سوریه هم میروند و خون می دهند و از کشور در کیلومترها دورتر دفاع می کنند

حالا بسیجی های عزیز
شماهم بدونید که بالاخره یک عده کمی که نفوذی هم هستند با بسیج مخالفند و میخوان سیاه نمایی کنن
عزیزای من شما هم نباید بهشون بهانه می دادید

علوم و تحقیقات حالا دانشجوها بچه اند، شما چرا بسیج رو با بیانیه ات نادانسته تخریب میکنی که دیگه کسی دوست نداشته باشه بسیجی بشه؟ دانشگاه محل منطقه باهاشون منطقی و دوستانه حرف می زدین نه خشن

بسیجیها همیشه منطقی بوده اند


بسیجیهای مومن همینجوری هم شما نباید انگ مافیای قدرت و ثروت به کسایی بزنید مگر مستدل
یه عنوان ملایمتر پیدا می کردید خوب شما هم