حسن موسوی:

حیف ازانسا نی که قدرپاکی روندونه وزما نی ممکنه بفهمه که خدای نکرده خیلی دیرشده با شه وآ ن جهره پاک وزیبا ش تغییرکنه