حد:

مدتی است فشار خونش زیاد بالا وپائین کی گند همین امر باعث شده هزیان گوی را شروع گرده چون پشت سرهم دارد گند می زند سلطان سلیمان جدید