بدون نام:

قدیما ایشون یه فیلم مشترک با ژاپنیها بازی کردن ..اسمش پی بود؟؟