بدون نام:

با این راهکارهایی که شما ارائه کردین میشه خوش تیپ بود.