ششلیک:

اخ دلمون برای امیر سوتی یه زره شده مظلومی خبر داره علی دائی او را برای برسبولیس می‌خواسته ؟ علی قلجماق را بفرسته سراغش