بی نام:

شما هم مارو کشتین با این حجاب،حجاب!
شورشو در آوردین دیگ!
همه اخبار شده حجاب!
ول کنین دیگ
اه