مصطفی:

عزیزم این کجاش دیدنیه ؟خانم فکر کرده توی ساحل تایلند